Menu Zamknij

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielawie powstała w 1997 roku z inicjatywy rodziców zainteresowanych możliwością kształcenia muzycznego w naszym mieście. Jest szkołą dzienną, stacjonarną. 

Szkoła prowadzi przede wszystkim kształcenie w cyklu sześcioletnim, do nauki w którym mogą przystąpić dzieci kończące w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat.

Na wniosek rodziców, sześciolatki również mogą zacząć naukę w szkole muzycznej w cyklu sześcioletnim, muszą one jednak korzystać z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym naukę w szkole muzycznej lub posiadać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z odpowiednimi uprawnieniami (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.).

Dla starszych dzieci i młodzieży możliwe jest także kształcenie w cyklu czteroletnim, do nauki w którym mogą przystąpić dzieci kończące w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat

Od początku nieocenioną jej propagatorką i organizatorką była Pani Dyrektor Jolanta Dahlke

Wysokie efekty kształcenia zostały potwierdzone w roku 1999 poprzez nadanie szkole uprawnień placówki publicznej.

Nasi uczniowie angażują się w działania kulturalne (również w swoich szkołach podstawowych), a także z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.

W szkole muzycznej prowadzona jest nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce oraz akordeon. Warto jednak zaznaczyć, że przy większej liczbie zainteresowanych osób możliwe jest otwarcie klas innych instrumentów.