Menu Zamknij

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r. (dalej: RODO), informuję, że administratorem jest Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 1, 58-260 Bielawa, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej. Administrator może przekazywać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona, w trybie art. 15 RODO, do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Edyta Prosuł: tel. 74 833 38 70, mail: bielawa@sto.org.pl